Провеждаме обучения на безработни и заети граждани по Приоритетните оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ЦПО „Бонев Консулт” ЕООД e в списъка на одобрените обучителни организации, които предоставят обучение по ключови компетенции на безработни и заети лица по Приоритетните оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За включване в такива обучения е необходимо подаване на Заявление от заето лице + Декларация от неговия работодател в Бюро по труда!

Програмата предвижда обучения по следните ключови компетенции, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

Общуване на роден език

Делова кореспонденция - 20 учебни часа

Общуване на чужд език

Руски език - 300 учебни часа
Английски език - 300 учебни часа

Дигитална компетентност

Обучение за работа с бази данни, съхраняване и управление на информация  - 50 учебни часа
Работа с електронни таблици - 50 учебни часа
Работа с основни текстообработващи програми - 50 учебни часа
Умения за създаване на презентации с PowerPoint - 50 учебни часа
Графичен дизайн с Corel draw - 50 учебни часа
Работа със специализиран софтуер - 50 учебни часа
Web-дизайн - 50 учебни часа

Обществени и граждански компетентности

Охранителни мерки и безопаснтност - 40 учебни часа
Здравосливни и Безопасни условия на труд - 40 учебни часа
Управление на човешките ресурси - 40 учебни часа
Преодоляване на професионалния стрес - 40 учебни часа
Система за оценка на персонала - 40 учебни часа

Инициативност и предприемачество

Икономика на бизнеса - 40 учебни часа
Предприемачество - 40 учебни часа
Планиране и управление на проекти - 40 учебни часа
Управление на европейски проекти - 40 учебни часа
Умения за налагане на продукти и марки на пазара - 40 учебни часа

Ключовите компетенции представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността му за трудова заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

Заявления и декларации за кандидатстване по тези програми може да изтеглите от тук: 

Обучение на заети лица след работно време. Когато групата е от една фирма, обучението се съобразява с изискванията на курсистите и работодателя. По преценка на работодателя, модулното обучение по учебната програма може да бъде променено – часовете на някой от модулите могат да се намалят като се дава възможност за придобиване на повече знания и умения по друг модул.