„Б Консулт България“ ООД в партньорство с Центрове за професионално обучение към „Бонев Консулт” ЕООД и „Практик груп“ ЕООД, извършва организиране и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Професионалното обучение и повишаването на квалификацията се осъществяват индивидуално по желание на заинтересовани лица или организирано на персонала във Вашата компания. Лекторите са висококвалифицирани преподаватели, използващи интерактивни методи по време на обученията и материална база, съобразена със спецификата на конкретното обучение.

Начините на обучения са следните:

  •  Обучения по част от професия за придобиване на първа квалификационна степен – издава се Удостоверение Образец 3-37 на МОМН. Входящото ниво е завършена начална степен.
  •  Обучения за придобиване на професия – издава  се Свидетелство за професионална квалификация Образец 3 -54 на МОМН. Входящото ниво е завършена прогимназиална степен.