Професионално направление „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“

  • Професия „Шивач“, код 542110
    • Специалност „Шивачество“, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.