Професионално направление „Счетоводство и данъци“

  • Професия „Оперативен счетоводител“, код 344010
    • Специалност „Оперативно счетоводство“, код 3440101, трета степен на професионална квалификация.