Професионално направление „Социални дейности“

  • Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020
    • Специалност „Социална работа с деца и семейства а риск“, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;
    • Специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация.