Професионално направление „Селско стопанство“

  • Професия „Хотелиерство“, код 621030
    • Специалност „Растениевъдство“, код 6210301, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия „Животновъд“, код 621050
    • Специалност „Животновъдство“, код 6210501, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия „Фермер“, код 621060
    • Специалност „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация.