Професионално направление „Секретарски и офис дейности“

  • Професия „Офис- мениджър“, код 346010
    • Специалност „Бизнес администрация“, код 3460101, трета степен на професионална квалификация.