Професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“

  • Професия „Организатор на туристическа и агентска дейност“, код 812
    • Специалност „Организация на туризма и свободното време“, код 8120101, трета степен на професионална подготовка;
    • Специалност „Селски туризъм“, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.