Професионално направление „Производство на изделия от дървесина“

  • Професия „Хотелиерство“, код 543020
    • Специалност „Производство на мебели“, код 5430201, втора степен на професионална квалификация;
    • Специалност „Производство на врати и прозорци“, код 5430202, втора степен на професионална квалификация;
    • Специалност „Производство на тапицирани изделия“, код 5430203, втора степен на професионална квалификация.