Професионално направление „Продажби на едро и дребно“

  • Професия „Продавач – консултант“, код 341020
    • Специалност „Продавач – консултант“, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.