Професионално направление „Озеленяване и цветарство“

  • Професия „Озеленител“, код 622020
    • Специалност „Цветарство“, код 6220201, втора степен на професионална квалификация;
    • Специалност „Парково строителство и озеленяване“, код 6220202, втора степен на професионална квалификация.