Професионално направление „Защита на собствеността и личността“

  • Професията „Охранител“, код 861010
    • Специалност „Банкова и инкасова дейност“, код 8610101, трета степен на професионална квалификация;
    • Специалност „Лична охрана“, код 8610102, трета степен на професионална квалификация;
    • Специалност „Физическа охрана на обекти“, код 8610103 трета степен на професионална квалификация.