Професионално направление „Горско стопанство“

  • Професия „Работник в горското стопанство“, код 623060
    • Специалност „Билкарство“, код 6230604, първа степен на професионална квалификация.