ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

„Б Консулт България“ ООД в партньорство с Центрове за професионално обучение към „Бонев Консулт” ЕООД и „Практик груп“ ЕООД, извършва организиране и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ

Центровете за професионално обучение към „Бонев консулт“ ЕООД и „Практик груп“ ЕООД са лицензирани за организиране и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по различни професии и специалности.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ключовите компетенции представляват комбинация от знания, умения и нагласи, от решаващо значение за развитието на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността му за трудова заетост.

Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ