ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
на „Б КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Ръководството на „Б Консулт България“ ООД напълно съзнава отговорността да развива бизнеса си в една от най-динамичните сфери – търговската. Нашата мисия е да повишаваме конкурентоспособността си и да заемаме осезаемо място в нея. Постигането на устойчивост и напредък зависи основно от цялостно прилагане на системността и свързаните принципи:

 • фокусиране върху клиентите;
 • изявяване на лидерство по отношение на съгласуването на политиките, стратегиите, целите и ресурсите;
 • ангажиране на персонала при реализирането на решенията;
 • взаимосвързаност на осъществяваните процеси;
 • промяна чрез постоянно подобряване;
 • решаване чрез обективна информация;
 • управление на отношенията със заинтересованите страни.

Приоритет в управлението на фирмата е активното реализиране на принципите, а чрез тях и на политиката по качеството.

Активността ни се изразява в поддържането на единство на всички фактори, влияещи върху фирмата и подхождане с еднаква значимост спрямо тяхното развитие за просперитета ни.

Клиентите са причината за създаването на фирмата и поради това техните потребности, интереси и изисквания са обект на постоянно изучаване, анализиране и удовлетворяване. Базисният критерий за нас е доверието с клиентите, към което са насочени всички управленски решения и усилията – пряка комуникация, взаимноизгодна договореност, срочни и сигурни доставки, вътрешен контрол на изпълнението на клиентските изисквания, оперативно решаване на проблемите.

Партньорите и доставчиците са значими за развитието на бизнеса ни. Съвместните действия ни обучават, развиват и подпомагат. Взаимноизгодните отношения с партньорите и доставчиците са неразделна част от функционирането и устойчивостта ни. Поставяме си общи критерии, на които градим доверието си един в друг.

С институциите сме съвместно заинтересовани да определяме рамките и допустимостта на реализирането на процесите на фирмата. Да поддържаме постоянна съзидателна комуникация. Съставът на организацията следи и прилага по убеденост актуалните за процесите национални и международни нормативни регламенти.

Персоналът е най-важната част от фирмата ни. Стремежът ни е в „Б Консулт България“ ООД да се намери най-оптималното място за развитие и приложение на знанията, уменията и опита. Наша задача е да създадем максимално адекватни условия за обучение, квалификация, комуникация и практическа реализация в управлението на търговските услуги и съпъткгнащите ги дейности. Отнасяме се с внимание към предложенията, защото те са в сърцето на ежедневното функциониране на процесите. Създаваме всички необходими условия, които да осигуряват здравето и безопасността.

Технологичните, информационните ресурси и новите знания гарантират изпълнението на процесите. Поддържането им на оптимално равнище във всеки един момент ни предоставя възможност за бързи и адекватни анализи, вземане на обосновани решения и предвиждане на възможностите за развитие. Затова те са постоянно в центъра на вниманието ни.

Всички усилия, които полагаме са насочени към осъществяването на ефикасни и ефективни дейности при:
Търговските услуги, гарантиращи:

 • Цялостно обслужване на потребностите на клиентите от изискваните от тях продукти и услуги;
 • Безкомпромисно съответствие с търговското законодателство и съпътстващите нормативни актове;
 • Точност, пълнота и срочност на изпълнение на поръчките;
 • Непрекъснат вътрешен контрол на изпълнението на дейностите;
 • Осигуряване на прозрачност на дейностите;
 • Сигурност и конфиденциалност на информацията;
 • Постоянна комуникация с доставчиците и друти заинтересовани страни по повод на всяко изискване на клиентите;
 • Висока степен на съдействие спрямо клиентите и компетентните органи при възникване на проблеми;
 • Търсене на най-оптималните решения за обезпечаване на рисковете.

За реализирането на тези намерения ръководството на „Б Консулт България“ ООД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството в съответствие c международния стандарт ISO 9001.

Като ръководители на „Б Консулт България“ ООД,
ДЕКЛАРИРАМЕ:
Личното си участие и отговорност за непрекъснато развитие на системата за управление на качеството, за осигуряването на необходимите ресурси за изпълнение на обявената политика, формулираните цели, гарантиращи непрекъснато подобряване, устойчивост на фирмата и постигане на просперитет.

20.02.2020 г.