Услугата основно е насочена към големи компании със значителен брой персонал, които имат често текучество на ниско и средно квалифицирани служители. Срещу определена месечна абонаментна такса, „Б Консулт България“ ООД ще бъде ангажирана постоянно с търсене на потенциални кандидати, отговарящи на Вашите изисквания.

Ще поддържаме в нашата база данни винаги активни кандидати, които ще можем да Ви представим при появила се необходимост.